آزمایشگاه شیمی

این بخش با داشتن تجهیزات کامل و پرسنل متخصص کلیه آزمونهای عمومی و تخصصی در زمینه مواد اولیه و محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده، سلولزی را به شرح زیر انجام می دهد:

 

 1- آزمونهای آرایشی، بهداشتی:

pH، دانسیته، اکسیژن فعال برروی پودر،پایداری حرارتی،  باقیمانده خشک، ماده فعال آنیون، ماده فعال کاتیون، تعین سدیم  سولفات بدون آب صنعتی،اسید آزاد، کلرفعال، سدیم کربنات ، رسوب، فرمالدئید، کل مواد قابل استخراج در الکل،  زئین، مواد نامحلول در اتانول و آب، کل مواد چرب، قلیایی آزاد، نمک شامپو ، عدد اسیدی، عدد صابونی،   سدیم کلرات،   قدرت امولسیون کنندگی چرک، تعیین خاکستر سولفاته، درصدشن حنا،درصدچربی حنا،درصدلاوسون حنا،تعیین مقاومت دربرابرپختگی -حرارت مرطوب وحرارت خشک ظروف ملامین و....

.

2-آزمایشگاه سلولزی:

این بخش با داشتن تجهیزات کامل و پرسنل متخصص کلیه آزمونهای تخصصی مربوط به محصولات سلولزی (پوشک، نوار بهداشتی، باند وگازطبی و ...) را انجام می دهد.